Voorwaarden
VoorwaardenLeveringsvoorwaarden verkoop via de Webwinkel van HANDGEMAAKTBROOD en 
Algemene Voorwaarden voor PARTICULIERE KLANTEN

 

HANDGEMAAKTBROOD, gevestigd te Amsterdam.

Definities: HANDGEMAAKTBROOD
Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met HANDGEMAAKTBROOD een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.
Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

Identiteit Ondernemer
RichardsChoice
(h.o.d.n. HANDGEMAAKTBROOD)
J.A. Rädeckerweg 17
1871 CJ Schoorl
tel: 085-2103500
email: info@handgemaaktbrood.nl / info@richardschoice.nl KVK: 54234522
BTW: NL185190029B02

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van HANDGEMAAKTBROOD aan particuliere klanten. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn tevens op te vragen op de internetpagina van HANDGEMAAKTBROOD (www.handgemaaktbrood.nl en www.vriendvanhgb.nl ). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HANDGEMAAKTBROOD houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door HANDGEMAAKTBROOD erkend.
1.4 HANDGEMAAKTBROOD garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 De inhoud van de broden van “Broodbox zelf samenstellen, mag 20% afwijken. HANDGEMAAKTBROOD behoud het recht om de inhoud naar waarde en kwaliteit aan te passen.

2. Bestellen


2.1 Klanten kunnen hun bestelling iedere dag bestellen. We leveren donderdag en vrijdag (overdag en avond). Bestellen voor 14:00 uur op woensdag, donderdag wordt (indien gewenst) de volgende dag geleverd. Als u niet tijdig bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in productie worden genomen en kan HANDGEMAAKTBROOD zodoende uw levering niet garanderen.
2.3 Bestellingen gedaan via de website worden altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens. Aan de eerste bestelling van een service kan er niets aangepast worden. De service kan in het vervolg gepauzeerd of verrijkt worden.
2.4 HANDGEMAAKTBROOD acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
2.5 HANDGEMAAKTBROOD acht zich niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde adressen.

3. Levering
Voor onze bezorgingen werken we samen met Leen Menken Foodservice Logistics. Zij zijn verantwoordelijk voor het vezorgd inpakken en (optijd) bezorgen van alle broodboxen. 

3.1 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Zelf in België met bijbehorende toeslag.
3.2 HANDGEMAAKTBROOD bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Pas het adres ten minste 3 dagen voor levering aan.
3.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.4 Het bezorgbedrag van de particuliere klant moet minimaal €25,- bedragen. Bedragen onder dit minimum zullen niet worden behandeld.

Bezorgkosten:
< € 35             €5,95 leveringskosten
> 35                Gratis levering

3.5 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal HANDGEMAAKTBROOD bestellingen tenminste binnen twee dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren. De inhoud van ‘Broodbox zelf samenstellen’ kan 20% verschillen. HANDGEMAAKTBROOD houdt altijd rekening met waarde en kwaliteit van het bestelde.
3.6 Bent u niet aanwezig op het door aangegeven adres en/of aangegeven tijdstip, dan is onze chauffeur genoodzaakt zijn rit te vervolgen. De broodbox wordt na overeengekomen op een volgend gewenst moment geleverd. De extra kosten daarvan zijn €15,- van het orginele aankoopbedrag.
3.7 Wij leveren niet op zon- en feestdagen, tenzij anders is overeengekomen.
3.8 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.
3.9 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) HANDGEMAAKTBROOD verkochte en/of aan de klant te leveren producten. over op de klant.
3.10 Voedingsmiddelen mogen niet teruggezonden worden. Ook niet als de verpakking onaangetast is.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op onze website zijn in EURO’s en inclusief BTW.
4.2 Alle prijzen op onze website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan acht HANDGEMAAKTBROOD zich niet aansprakelijk.
4.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door HANDGEMAAKTBROOD aan de klant worden doorberekend.
4.4 Handgemaaktbrood behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij HANDGEMAAKTBROOD de klant uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de klant de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
4.5 Acties, aanbiedingen en promotiecodes gelden zolang de voorraad strekt.
4.6 De persoonlijke HANDGEMAAKTBROOD promotiecode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De HANDGEMAAKTBROOD promotiecodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam HANDGEMAAKTBROOD en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen URL combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
4.7 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. HANDGEMAAKTBROOD behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

5. Betaling

5.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door HANDGEMAAKTBROOD aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door HANDGEMAAKTBROOD voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft de klant HANDGEMAAKTBROOD toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
5.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt ongeveer 5 dagen voorafgaand aan elke serviceperiode plaats.
5.4 Indien de betaling na 5 pogingen van afschrijven, niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is HANDGEMAAKTBROOD gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de klant te verhalen.
5.5 Facturen en betalingsherinneringen worden door HANDGEMAAKTBROOD uitsluitend elektronisch aangeboden.
5.6 Het door HANDGEMAAKTBROOD te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door HANDGEMAAKTBROOD te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. Beëindiging broodservice

6.1 De klant kan de overeenkomst te allen tijde onderbreken, de door HANDGEMAAKTBROOD aangeboden service vormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op donderdag en vrijdag hanteert HANDGEMAAKTBROOD respectievelijk maandag 23.59 uur als deadline.
6.2 De eerste broodbox wordt via Ideal of Credit Card betaald. Aan de eerste levering van de broodbox kan niets aangepast, gepauzeerd of geannuleerd worden.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 HANDGEMAAKTBROOD garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door HANDGEMAAKTBROOD verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
7.2 HANDGEMAAKTBROOD garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
7.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch, per mail of fax aan HANDGEMAAKTBROOD te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan.

8. Wijzigingen, zichttermijn en herroepingsrecht

8.1 HANDGEMAAKTRBOOD behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
8.2 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op HANDGEMAAKTBROOD niet van toepassing verklaard, dit omdat HANDGEMAAKTBROOD producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

9 Gegevensbeheer

9.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij HANDGEMAAKTBROOD dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van HANDGEMAAKTBROOD. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal HANDGEMAAKTBROOD uw gegevens niet verstrekken aan niet relevante derden.
9.2 HANDGEMAAKTBROOD respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
9.3 HANDGEMAAKTBROOD kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

Ga voor meer informatie over gegevensverwerking vind je in het Privacybeleid & Cookiestatement.

10. Afbeeldingen en specificaties 

10.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van HANDGEMAAKTBROOD zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht 

11.1 HANDGEMAAKTBROOD is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van HANDGEMAAKTBROOD, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 HANDGEMAAKTBROOD behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HANDGEMAAKTBROOD verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.
11.4 Indien HANDGEMAAKTBROOD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen HANDGEMAAKTBROOD en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij HANDGEMAAKTBROOD er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Augustus 2019